Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Tekst Berber Bijma, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0115689. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als opdrachtnemer (Tekst Berber Bijma) en opdrachtgever dat uitdrukkelijk hebben afgesproken en schriftelijk vastgelegd.

Kwaliteit

Tekst Berber Bijma levert werkzaamheden en (tekst)producten volgens de geldende beroepsnormen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Tekst Berber Bijma tijdig alle gegevens heeft die nodig zijn om het werk naar behoren uit te voeren. Als de opdrachtgever deze gegevens niet of niet tijdig aanlevert, heeft Tekst Berber Bijma het recht het gevraagde werk later op te leveren en mogelijke extra kosten, die uit de vertraging voortkomen, bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 

Offertes

Een offerte van Tekst Berber Bijma is vrijblijvend en geldt voor één maand. In de offerte staat de prijs exclusief en inclusief btw vermeld.

De opdrachtgever kan Tekst Berber Bijma niet aan een offerte houden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De offerte geldt alleen voor werk dat in de offerte is beschreven. Als de opdrachtgever de oorspronkelijke opdracht wil uitbreiden, herzien of anderszins wil aanpassen, brengt Tekst Berber Bijma de extra werkzaamheden die daaruit voortkomen, apart in rekening of stelt zij daarvoor een nieuwe offerte op.

Betaling

Tekst Berber Bijma verstuurt facturen per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Bij opdrachten die een langere periode in beslag nemen, kan Tekst Berber Bijma tussentijdse betaling in termijnen verlangen.

Als de opdrachtgever een opdracht tussentijds stopzet, is de opdrachtgever verplicht Tekst Berber Bijma te betalen voor het tot dan toe geleverde werk.

Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is als inhoudelijk deskundige verplicht de geleverde teksten en diensten te controleren op inhoud, vorm en kwaliteit. De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijk die daaruit voortkomt. Tekst Berber Bijma is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van haar werkzaamheden, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Tekst Berber Bijma.

De opdrachtgever moet eventuele gronden voor aansprakelijkstelling, zoals hierboven bedoeld, binnen een maand na oplevering van het werk schriftelijk indienen bij Tekst Berber Bijma. Als de opdrachtgever deze termijn overschrijdt, vervalt ieder recht op schadevergoeding.

Auteursrecht

Zolang het werk nog niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven de auteursrechten bij Tekst Berber Bijma.

Als Tekst Berber Bijma teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet levert, verleent zij bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht, uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Herpublicatie in het overeengekomen medium, publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Tekst Berber Bijma vooraf. Tekst Berber Bijma kan voor deze toestemming een vergoeding vragen.

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst, die niet schriftelijk is goedgekeurd door Tekst Berber Bijma, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden.

Tekst Berber Bijma heeft het recht geschreven teksten voor haar eigen promotiedoeleinden te gebruiken, mits zij hiermee geen gevoelige of geheime informatie van de opdrachtgever toegankelijk maakt voor derden.

Geheimhouding

Tekst Berber Bijma is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij in het kader van een opdracht heeft gekregen van de opdrachtgever of een andere bron. Informatie geldt als vertrouwelijk als de opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan Tekst Berber Bijma. De plicht tot geheimhouding blijft gelden als de opdracht is afgerond.

Klachten

Op elke overeenkomst tussen Tekst Berber Bijma en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Als een opdrachtgever klachten heeft, overleggen Tekst Berber Bijma en de opdrachtgever daarover in redelijkheid en proberen zij tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, dan zal het geschil worden behandeld door een bevoegde rechter in het arrondissement van Tekst Berber Bijma.